English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 509/2002
造訪人次 : 1215908      線上人數 : 14
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
TUNG FANG Institutional Repository >  依作者瀏覽

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目526-550 / 2153. (共87頁)
<< < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Hwu, D.H. [0/4]
Hwu, Dyi-Hwa [0/8]
I-Feng Liao [1/1]
J.C [0/1]
Jao, C.L. [1/2]
Jao, Chia-Ling [9/39]
Jen-Hwan Tsai [0/2]
Jhong, Shih-Bin [1/9]
Jhong, Skih-Bin [0/1]
Jian, Sheng-Rui [0/2]
JIAN, YU-PING [1/1]
Jiang, I-Min [0/2]
Jiang, J. S. [6/7]
Jiang, Jiann-Sheng [9/16]
Jiang, Pei-Zhen [0/1]
Jiang, S. S. [0/1]
Jiann, Sheng Jiang [0/1]
Jiann-Sheng Jiang (東方設計學院電子與資訊系) [0/1]
Jie-Hsun Wen [1/1]
Jien, Chih-Hsiang [1/2]
John-Li Huang [1/1]
Jong, F.C. [1/2]
Jong, Fuh-Cheng [1/1]
Jong, Fuh-Cheng Jong [1/1]
Jou, Jer-Min [1/2]
顯示項目526-550 / 2153. (共87頁)
<< < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋